Więcej niż inwestycje

Lucky Star Investments S.A.

Kim jesteśmy?

Lucky Star Investments S.A
to spółka specjalnego przeznaczenia (SPV), będąca częścią Grupy Credit Royal.

Lucky Star Investments S.A. to spółka typu special purpose vehicle, będąca częścią polskiej grupy kapitałowej Credit Royal®. LSI to spółka akcyjna wspierająca procesy inwestycyjne Grupy Credit Royal® na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowym obszarem działalności spółki są inwestycje na rynku usług finansowych. Dzięki swojemu zaangażowaniu LSI S.A. łączy branżę finansową z technologią opartą o najnowsze osiągnięcia w obszarze IT.

Co robimy?

Lucky Star Investments S.A. w ramach Grupy Credit Royal ® jest odpowiedzialna przede wszystkim za obszar inwestycji w pozabankowe instytucje finansowe udzielające pożyczek krótkoterminowych, a także pożyczek długoterminowych, zarówno dla osób fizycznych jak i firm. W ten sposób wspieramy rozwój bardzo ważnego obszaru gospodarki.

Przedsiębiorstwa, w które inwestujemy to sprawdzone, uznane firmy pożyczkowe o ugruntowanej pozycji rynkowej, cieszące się bardzo wysokim zaufaniem Klientów. Dzięki wsparciu Lucky Star Investments S.A. firmy te mogą rozwijać się jeszcze dynamiczniej, zdecydowanie zwiększając swój udział w rynku. Dbamy o zrównoważony rozwój firm będących w naszym inwestycyjnym portfolio, tak, aby na rynku konkurowały poprzez jakość, innowacyjność i były nastawione na Klienta, wsłuchując się w jego potrzeby.


OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LUCKY STAR INVESTMENTS S.A.
W dniu 30 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lucky Star Investments S.A. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2019, podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego.

OGŁOSZENIE O UCHWAŁACH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUCKY STAR INVESTMENTS S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 30 LIPCA 2020 ROKU
W dniu 30 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lucky Star Investments S.A. (dalej „ZWZ”). Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2019r. bez zastrzeżeń. Następnie Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku oraz podjęło decyzję, iż wykazana w prawozdaniu finansowym strata będzie pokryta z dochodów osiągniętych w latach przyszłych. Ponad powyższe, ZWZ działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) postanowiło o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Wezwanie 1 z 5
Zarząd Spółki Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713583, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369263966, NIP 5252736074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki, tj. ul. Królewska 18 00-103 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Wezwanie 2 z 5
Zarząd Spółki Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713583, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369263966, NIP 5252736074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki, tj. ul. Królewska 18 00-103 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Wezwanie 3 z 5
Zarząd Spółki Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713583, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369263966, NIP 5252736074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz trzeciwszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki, tj. ul. Królewska 18 00-103 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Wezwanie 4 z 5
Zarząd Spółki Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713583, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369263966, NIP 5252736074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki, tj. ul. Królewska 18 00-103 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Wezwanie 5 z 5
Zarząd Spółki Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713583, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 369263966, NIP 5252736074, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki, tj. ul. Królewska 18 00-103 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Nasze cele

dostarczanie prostych, rzetelnych i dostępnych produktów finansowych

indywidualne podejście do potrzeb Klienta

umiejętność budowania długotrwałych relacji z Klientami

Skontaktuj się z Nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie

  • Lucky Star Investments S.A.
  • Credit Royal® Group
  • ul. Łopuszańska 32
  • 02-220 Warszawa
  • Kapitał zakładowy 100 000 PLN
  • Tel.: (22) 487 52 75
  • biuro@lsisa.pl